Strona BIP

ul. Berka Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz
tel.: 29 752 25 11, fax: 29 756 47 31
Mapa dojazdu; e-mail: wapz@praca.gov.pl

przejście na stronę Powiatu Przasnyskiego

Menu

Aktualności

Jesteś na: Strona główna / Urząd / Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na szkolenie „Operator wózków jezdniowych wraz z bezpieczną wymianą butli"

Dodano: 13.09.2017

Fundusze Europejskie Program RegionalnyMazowsze Serce PolskiUnia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu zaprasza Instytucje Szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Operator wózków jezdniowych wraz z bezpieczną wymianą butli" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie przasnyskim (II)"

I. Zamawiający:

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu
Siedziba: ul. B. Joselewicza 6, 06 - 300 Przasnysz
REGON: 550347829
NIP: 761-10-79-141

II. Opis przedmiotu zamówienia:

„Operator wózków jezdniowych wraz z bezpieczną wymianą butli" dla 5 osób

Kurs ma być przeznaczony dla 5 osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przasnyszu. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do zdobycia uprawnień zezwalających do kierowania wózkami jezdniowymi wraz z bezpieczną wymianą butli. Szkolenie musi obejmować 67 godzin zegarowych dla jednego uczestnika w tym: 44 godziny zajęć teoretycznych, 23 godziny zajęć praktycznych z zakresu obsługi wózka jezdniowego z wymianą butli. Zakres tematyczny szkolenia powinien obejmować m.in. takie zagadnienia jak:

 • typy stosowanych wózków jezdniowych,
 • budowa wózków jezdniowych podnośnikowych,
 • czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy,
 • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
 • BHP,
 • wiadomości o dozorze technicznym,
 • praktyczna obsługa wózków jezdniowych oraz bezpieczna obsługa wymiany butli.

Po zakończeniu szkolenia absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, a po zdaniu egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Egzamin nie jest wliczany w czas trwania szkolenia.

Szkolenie musi zostać zorganizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2017, poz. 1040 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 Nr 118, poz. 1263),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu(Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 1468),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zmienione rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydane na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003, Nr 169, poz. 1650).

Instytucja szkoleniowa ubiegająca się o realizację szkolenia musi spełniać wymagania określone w ww. przepisach.

Miejsce realizacji usługi szkoleniowej:

Teren miasta Przasnysz. Wykonawca musi wskazać dokładny adres miejsca realizacji szkolenia części teoretycznej, praktycznej i egzaminu.

 • Wymagane jest aby zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się 5 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty z wyłączeniem świąt w przedziale godzinowym od 8:00 do 18:00, z zastrzeżeniem, że liczba godzin zajęć szkoleniowych w ciągu jednego dnia nie przekroczy 8 godzin zegarowych, a tygodniowo obejmować będzie przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych i nie więcej niż 40 godzin zegarowych chyba, że przepisy odrębne lub specyfika szkolenia przewidują inny wymiar zajęć szkoleniowych. Godzina zegarowa szkolenia liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut, dopuszcza się ustalenie przerw w sposób elastyczny ale nie mogą one skracać czasu trwania zajęć.
 • W czasie zajęć muszą zostać zapewnione właściwe, zgodne z obowiązującymi przepisami warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiednie warunki lokalowe, sanitarne i socjalne.
 • Pomieszczenia do wykonania usługi szkoleniowej muszą być dostosowane do liczby osób przewidzianych do przeszkolenia. Instytucja Szkoleniowa powinna dysponować odpowiednim sprzętem, wyposażeniem, sprawnymi pojazdami oraz placem manewrowym, odpowiednim do przeprowadzenia części praktycznej szkolenia.
 • Instytucja szkoleniowa zapozna uczestników szkolenia z programem i harmonogramem szkolenia. Zapewni uczestnikom odpowiednie materiały szkoleniowe /tzn. podręczniki lub streszczenia wykładów, zeszyty, materiały piśmienne, itp./, które po zakończeniu szkolenia przejdą w posiadanie absolwentów ww. kursu.
 • Instytucja Szkoleniowa zobowiązana jest ubezpieczyć od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestnika szkolenia, który w czasie jego trwania podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalności gospodarczej i będzie je kontynuował.
 • Instytucja Szkoleniowa zobowiązana jest zorganizować egzamin wewnętrzny.
 • Instytucja Szkoleniowa zobowiązana jest zorganizować i opłacić pierwszy egzamin państwowy, który przeprowadzony zostanie zaraz po zakończeniu szkolenia w terminie nie przekraczającym 21 dni. Koszt pierwszego egzaminu państwowego należy wliczyć w cenę szkolenia. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia wg załączonego wzoru oraz uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych po pozytywnie zdanym egzaminie państwowym.
 • Liczba osób objętych szkoleniem może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w uzasadnionych przypadkach.
 • Wykonawca nie może powierzyć przedmiotu zamówienia innym podmiotom.
 • Wykonawca zobowiązuję się zapewnić wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną do przeprowadzenia szkolenia.
 • Instytucja szkoleniowa musi wykazać co najmniej 3 szkolenia z obszaru zlecanego szkolenia, zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat.
 • Wykonawca winien zapewnić uczestnikom szkolenia w każdym dniu trwania zajęć serwis kawowy (kawa, herbata, napoje, ciastka).

Termin wykonania zamówienia: październik 2017;

Termin rozpoczęcia szkolenia zostanie ustalony z Wykonawcą po skompletowaniu grupy uczestników kursu.

Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia ww. szkoleń zostanie dokonane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych, tj. bez jej zastosowania.

III. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie może ubiegać się Instytucja Szkoleniowa, która przedstawi następujące dokumenty:

 1. oświadczenie o posiadaniu aktualnego w roku bieżącym wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę Instytucji Szkoleniowej - załącznik nr 3 do formularza oferty
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej,
 3. oświadczenie Instytucji Szkoleniowej, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie szkolenia - załącznik nr 4 do formularza oferty
 4. wykaże co najmniej 3 szkolenia z obszaru zlecanego szkolenia, zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat - załącznik nr 5 do formularza oferty
 5. wykaże kadrę dydaktyczną, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - osoby zdolne do wykonania zamówienia, posiadające kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia oraz dostosowane do zakresu szkolenia - załącznik nr 6 do formularza oferty
 6. wykaże wyposażenie dydaktyczne i pomieszczenia do potrzeb szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia. Wykazanie sali wykładowej do zajęć teoretycznych i miejsca realizacji zajęć praktycznych - załącznik nr 7 do formularza oferty
 7. pełnomocnictwo do reprezentowania instytucji szkoleniowej, przygotowania i podpisania oferty wraz z załącznikami oraz podpisania umowy szkoleniowej w przypadku, kiedy osoba nie jest osobą reprezentującą podmiot, widniejącą w dokumencie ewidencyjnym

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący sposób: spełnia, nie spełnia.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę opatrzoną pieczątką firmową, podpisaną czytelnie przez Instytucję Szkoleniową w zaklejonej kopercie należy złożyć na załączonym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami:

 1. formularz oferty szkoleniowej- w załączeniu,
 2. program szkolenia- załącznik nr 1 do formularza oferty,
 3. preliminarz kosztów- załącznik nr 2 do formularza oferty,
 4. wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia - załącznik nr 9 do formularza oferty,
 5. wzór anonimowej ankiety dla uczestników szkolenia służącej do oceny szkolenia - załącznik nr 10 do formularza oferty,
 6. zaakceptowany wzór umowy- załącznik nr 8 do formularza oferty.

Dokumenty powyższe mogą być złożone w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kserokopii.

V. Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przasnyszu przy ul. Berka Joselewicza 6 w pok. nr 6 (sekretariat) w terminie do dnia 20.09.2017 r. do godz. 15:00 z dopiskiem:

usługa szkoleniowa: „Operator wózków jezdniowych wraz z bezpieczną wymianą butli"

Oferty, które wpłyną do siedziby PUP po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej oraz faxem.

VI. W trakcie oceny wyboru najkorzystniejszej oferty możemy zwracać się o dodatkowe informacje niezbędne przy dokonaniu oceny.

Dyrektor PUP może unieważnić postępowanie w każdym czasie.

VII. Ocena ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. najniższa cena 80%,
 2. doświadczenie w realizacji szkoleń zgodnych z przedmiotem zapytania 20%

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej.

Zamawiający poinformuje Instytucję Szkoleniową, którego oferta zostanie wybrana o terminie podpisania umowy. Integralną częścią podpisania umowy jest przedstawienie harmonogramu szkolenia.

W przypadku, gdy instytucja, której oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza odstąpi od podpisania umowy wówczas wybrana zostanie oferta instytucji następnej w kolejności.

IX. Dodatkowe informacje:

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres:

zamowienia [at] pupprzasnysz.pl

Lista plików:
Zobacz wszystkie wiadomości

Newsletter

Usługi Elekrtoniczne Publicznych Służb Zatrudnienia Powiat Przasnyski Stolcą Kultury Mazowsza 2014 Załóż firmę z prefencyjną pożyczką w ramach rządowego programu "Wsparcie w starcie"
oferty pracy
powiat przasnysz
kreator cv

Projektowanie stron: IntraCOM