Strona BIP

ul. Berka Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz
tel.: 29 752 25 11, fax: 29 756 47 31
Mapa dojazdu; e-mail: wapz@praca.gov.pl

przejście na stronę Powiatu Przasnyskiego

Menu

Aktualności

Jesteś na: Strona główna / Urząd / Aktualności

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń "Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135)" i "Operator koparko-ładowarki (wszystkie typy, kl. III)"

Dodano: 09.05.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu zaprasza Instytucje Szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń: „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135)" i „Operator koparko-ładowarki (wszystkie typy, kl. III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przasnyskim (II)"

I. Zamawiający:

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu
Siedziba: ul. B. Joselewicza 6,
06 - 300 Przasnysz
REGON: 550347829 NIP: 761-10-79-141

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Szkolenia będą realizowane w dwóch częściach tj.:

Część 1: Operator koparko-ładowarki (wszystkie typy, kl. III) dla 10 osób

Część 2: Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135) dla 7 osób

Część 1: „Operator koparko-ładowarki (wszystkie typy, kl. III)"

Kurs ma być przeznaczony dla 10 osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przasnyszu. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora koparko-ładowarki (wszystkie typy,   kl. III) zgodnie z programem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. W ramach programu szkolenia na jednego uczestnika powinny przypadać 134 godziny zegarowe ( w tym 54 godziny zajęć teoretycznych, 82 godziny zajęć praktycznych). Po zakończeniu szkolenia absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, a po zdaniu egzaminu (teoretycznego i praktycznego) przed Komisją Egzaminacyjną książeczkę operatora z odpowiednim wpisem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Egzamin nie jest wliczany w czas trwania szkolenia.

Część 2: Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135)

Kurs ma być przeznaczony dla 7 osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przasnyszu. Zakres szkolenia powinien obejmować zagadnienia, po których przyswojeniu uczestnik kursu uzyska uprawnienia do wykonywania zawodu spawacza metodą MAG (135) blach i rur spoinami pachwinowymi zgodnie z  obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy. W ramach programu szkolenia na jednego uczestnika powinno przypadać 145 godzin zegarowych ( w tym 25 godzin zajęć teoretycznych, 120 godzin zajęć praktycznych). Po zakończeniu szkolenia absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, a po zdaniu egzaminu (teoretycznego i praktycznego) przed Komisją Egzaminacyjną świadectwo oraz Książeczkę Spawacza z odpowiednim wpisem, wystawioną przez Instytut Spawalnictwa. Egzamin nie jest wliczany w czas trwania szkolenia.

Szkolenia muszą zostać zorganizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r Nr 118, poz. 1263)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000, Nr 40, poz. 470)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003, Nr 169, poz. 1650)

Instytucja szkoleniowa ubiegająca się o realizację szkolenia musi spełniać wymagania określone w ww. przepisach.

Miejsce realizacji usługi szkoleniowej:

Część 1 i Część 2: teren miasta Przasnysz lub w promieniu do 70 km od miasta Przasnysz pod warunkiem, że Wykonawca zapewni dojazd uczestnikom do miejsca szkolenia oraz z powrotem do Przasnysza w każdym dniu trwania zajęć. Wykonawca musi wskazać dokładny adres miejsca realizacji szkolenia teoretycznego, praktycznego i egzaminu.

 • - Wymagane jest aby zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się 5 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty z wyłączeniem świąt w przedziale godzinowym od 8:00 do 18:00, z zastrzeżeniem, że liczba godzin zajęć szkoleniowych w ciągu jednego dnia nie przekroczy 8 godzin zegarowych, a tygodniowo obejmować będzie przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych i nie więcej niż 40 godzin zegarowych chyba, że przepisy odrębne lub specyfika szkolenia przewidują inny wymiar zajęć szkoleniowych. Godzina zegarowa szkolenia liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut, dopuszcza się ustalenie przerw w sposób elastyczny ale nie mogą one skracać czasu trwania zajęć.
 • Instytucja Szkoleniowa w ramach realizacji zamówienia zobowiązana jest zapewnić:
  1. dla części 1 przeprowadzenie wszelkich niezbędnych badań lekarskich kończących się wydaniem orzeczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie oraz badań psychologicznych,
  2. dla części 2 przeprowadzenie wszelkich niezbędnych badań lekarskich kończących się wydaniem orzeczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie.
 • Ww. badania powinny być wykonane najpóźniej  1 dzień przed   rozpoczęciem zajęć, koszty należy wliczyć w cenę szkolenia.
 • W czasie zajęć muszą zostać zapewnione właściwe, zgodne z obowiązującymi przepisami warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiednie warunki lokalowe, sanitarne i socjalne.
 • Pomieszczenia do wykonania usługi szkoleniowej muszą być dostosowane do liczby osób przewidzianych do przeszkolenia. Instytucja Szkoleniowa powinna dysponować odpowiednim sprzętem, wyposażeniem, sprawnymi pojazdami dostosowanymi do prowadzenia nauki oraz dysponować placem manewrowym, odpowiednim do przeprowadzenia części praktycznej szkolenia dla części 1 i samodzielnym stanowiskiem do zajęć praktycznych dla części 2.
 • Instytucja szkoleniowa zapozna uczestników szkolenia z programem i harmonogramem szkolenia. Zapewni uczestnikom odpowiednie materiały szkoleniowe /tzn. podręczniki, streszczenia wykładów, zeszyty, materiały piśmienne, itp./, oraz odzież ochronną na czas realizacji zajęć praktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, które po zakończeniu szkolenia przejdą w posiadanie absolwentów ww. kursu.
 • Instytucja Szkoleniowa zobowiązana jest ubezpieczyć od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestnika szkolenia, który w czasie jego trwania podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalności gospodarczej i będzie je kontynuował.
 • Instytucja Szkoleniowa zobowiązana jest zorganizować  i opłacić pierwszy egzamin państwowy, który przeprowadzony zostanie zaraz po zakończeniu szkolenia w terminie nie przekraczającym 21 dni. Koszt pierwszego egzaminu państwowego należy wliczyć w cenę szkolenia. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia wg załączonego wzoru i książeczkę, świadectwo na podstawie odrębnych przepisów.
 • Liczba osób objętych szkoleniem może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w uzasadnionych przypadkach.
 • Wykonawca zobowiązuję się zapewnić wykwalifikowaną kadrę dydaktyczna do przeprowadzenia szkolenia.
 • Instytucja szkoleniowa musi wykazać co najmniej 2 szkolenia z obszaru zlecanego szkolenia, zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat.
 • W przypadku realizacji szkolenia w miejscowości poza Przasnyszem Instytucja Szkoleniowa we własnym zakresie zapewni uczestnikom szkolenia transport z Przasnysza do miejsca szkolenia i z powrotem w każdym dniu szkolenia zgodnie z jego programem, a koszty wliczy w cenę szkolenia.
 • Wykonawca winien zapewnić uczestnikom szkolenia w każdym dniu trwania zajęć serwis kawowy (kawa, herbata, napoje ciastka).

Termin wykonania zamówienia:

przewidywany termin realizacji zamówienia usługi szkoleniowej:

 • Część I: czerwiec 2017;
 • Część II: wrzesień - październik 2017;

Termin rozpoczęcia szkolenia zostanie ustalony z Wykonawcą po skompletowaniu grupy uczestników kursu.

Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia ww. szkoleń zostanie dokonane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych, tj. bez jej zastosowania.

III. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie może ubiegać się Instytucja Szkoleniowa, która przedstawi następujące dokumenty:

 1. oświadczenie o posiadaniu aktualnego w roku bieżącym wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę Instytucji Szkoleniowej- załącznik nr 3 do formularza oferty
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej,
 3. oświadczenie Instytucji Szkoleniowej, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie szkolenia- załącznik nr 4 do formularza oferty
 4. wykaże co najmniej 2 szkolenia z obszaru zlecanego szkolenia, zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat- załącznik nr 5 do formularza oferty
 5. wykaże kadrę dydaktyczną, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia- osoby zdolne do wykonania zamówienia, posiadające kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia oraz dostosowane do zakresu szkolenia- załącznik nr 6 do formularza oferty
 6. wykaże wyposażenie dydaktyczne i pomieszczenia do potrzeb szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia. Wykazanie sali wykładowej do zajęć teoretycznych i miejsca realizacji zajęć praktycznych- załącznik nr 7 do formularza oferty
 7. pełnomocnictwo do reprezentowania instytucji szkoleniowej, przygotowania i podpisania oferty wraz z załącznikami oraz podpisania umowy szkoleniowej w przypadku, kiedy osoba nie jest osobą reprezentującą podmiot, widniejącą w dokumencie ewidencyjnym

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący sposób: spełnia, nie spełnia

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:

Na każdą z części zamówienia należy złożyć oddzielną ofertę.

Ofertę opatrzoną pieczątką firmową , podpisaną czytelnie przez Instytucję Szkoleniową w zaklejonej kopercie należy złożyć na załączonym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami:

 1. formularz oferty szkoleniowej- w załączeniu
 2. program szkolenia- załącznik nr 1 do formularza oferty
 3. preliminarz kosztów- załącznik nr 2 do formularza oferty
 4. wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia - załącznik nr 9 do formularza oferty
 5. wzór anonimowej ankiety dla uczestników szkolenia służącej do oceny szkolenia - załącznik nr 10 do formularza oferty
 6. zaakceptowany wzór umowy- załącznik nr 8 do formularza oferty

Dokumenty powyższe mogą być złożone w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kserokopii.

V. Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przasnyszu przy ul. B. Joselewicza 6 w pok. nr 6 (sekretariat) w terminie do dnia 17.05.2017 r. do godz. 15:00 z dopiskiem:

usługa szkoleniowa: Część 1 „Operator koparko-ładowarki (wszystkie typy, kl. III)" lub

usługa szkoleniowa: Część 2 „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135)"

Oferty, które wpłyną do siedziby PUP po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej oraz faxem.

VI. W trakcie oceny wyboru najkorzystniejszej oferty możemy zwracać się o dodatkowe informacje niezbędne przy dokonaniu oceny.

Dyrektor PUP może unieważnić postępowanie w każdym czasie.

VII. Ocena ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. najniższa cena 80%,
 2. doświadczenie w realizacji szkoleń zgodnych z przedmiotem zapytania 20%

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.pupprzasnysz.pl.

Zamawiający poinformuje Instytucję Szkoleniową, którego oferta zostanie wybrana o terminie podpisania umowy. Integralną częścią podpisania umowy jest przedstawienie harmonogramu szkolenia.

W przypadku, gdy instytucja, której oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza odstąpi od podpisania umowy wówczas wybrana zostanie oferta instytucji następnej w kolejności.

IX. Dodatkowe informacje:

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres:

zamowienia [at] pupprzasnysz.pl

Newsletter

Usługi Elekrtoniczne Publicznych Służb Zatrudnienia Powiat Przasnyski Stolcą Kultury Mazowsza 2014 Załóż firmę z prefencyjną pożyczką w ramach rządowego programu "Wsparcie w starcie"
oferty pracy
powiat przasnysz
kreator cv